صفحه اصلي > --- > اولین جشنواره نشان تعالی HSE برگزار می شود.

اولین جشنواره نشان تعالی HSE برگزار می شود.


1396-11-11,06:10. نويسنده: admin

اولین جشنواره نشان تعالی HSEهمراه با بزرگداشت روز مهندسی 5الی 7 اسفندماه جاری  در محل مرکز تحقیقات برگزلر میشوداین جشنواره شامل نمایشگاه،کارگاه هاو پنل های تخصصی می باشد
نشان تعالی HSE درچهار حوزه مدیریت،بهداشت،ایمنی ومحیط زیست به فعالیت می پردازد که معیارهای پیش بینی شده درحوزه مدیریت به عنوان توانمند ساز ومعیارهای درنظرگرفته شده درهریک ازحوزه های مهندسی بهداشت،ایمنی و محیط زیست به عنوان نتایج عملکرد سازمان طقبه بندی شده است.

 نشان تعالی HSE یک نماد ملی است و برای اعتلای شان به چهار عامل بسیار مهم توجه خاصی شده است: سلامت نظام ارزیابی به عنوان عامل اصلی جلب احترام و اعتماد جامعه ذی نفع درطول زمان اجرای ارزیابی ،ازطریق انتخاب ارزیابان مجرب وبی طرف و اجرای فرآیندارزیابی به طور اطمینان بخش و بدون اعمال سلایق و دیدگاه های شخصی همچنین دقت درکیفیت ارائه خدمات و ارزش آفرینی فرآیند ارزیابی به عنوان مقیاسی معتبر برای ارزش گذاری اقدامات و فعالیتهای سازمان متقاضی وبکارگیری مراجع دانشگاهی،سازمانها ومراجع مربوطه دولتی و متخصص صنعتی درشورای سیاست گذاری وکمیته های فنی و درنهایت انجام مطالعات گسترده درخصوص بهترین تجارب موجودداخلی و خارجی در متدلوژی مدل ازجمله این موارد است.

اولین جشنواره نشان تعالی HSE برگزار می شود.


بازگشت