صفحه اصلي > خبرها, اطلاعیه های گروه عمران, اطلاعیه های گروه معماری, اطلاعیه های کمیته نظارت عالیه, اطلاعیه های کمیته مجریان ذیصلاح, اخبار و اطلاعیه های کمیته ایمنی, ماده 35 قانون نظام مهندسی > لزوم رعایت مبحث 12 مقررات ملی درخصوص مسدود نمودن پیاده روها و سایر معابر

لزوم رعایت مبحث 12 مقررات ملی درخصوص مسدود نمودن پیاده روها و سایر معابر


1397-01-21,14:52. نويسنده: admin

عطف به نامه شماره 32136 ادره کل راه و شهرسازی استان اردبیل، مقتضی است مهندسان مجری و ناظر و کارفرمایان نسبت به اجرای موارد ذکر شده اقدام نمایند.

لزوم رعایت مبحث 12 مقررات ملی درخصوص مسدود نمودن پیاده روها و سایر معابر


بازگشت