اعضای هیأت اجرایی دفتر نمایندگی سازمان در شهرستان بیله سوار:

 

مهندس شهروز بهادر

رییس

مهندس داور نظری

عضو اصلی

مهندس رامین ناصری

عضو اصلی

مهندس وحید ایزدی

عضو اصلی

مهندس محمد یزدانی

عضو اصلی

 

 

 

 

تگهـا

^