اعضای هیات رئیسه دفتر نمایندگی بیله سوار:

 

مهندس علی منفرد

رییس 

مهندس محمدرضا یزدانی

نایب رییس اول 

مهندس صابر رضایی مقدم

نایب رییس دوم

مهندس بهزاد فکور

دبیر

مهندس داود نظری

عضو اصلی