اعضای هیأت اجرایی دفتر نمایندگی سازمان در شهرستان مشگین شهر:

 

مهندس خسرو نظام خیاوی 

رییس

مهندس عسگر عطایی

نایب رییس اول

مهندس سمیه زایدی خیاوی

نایب رییس دوم

مهندس ایاز قربانی

دبیر

مهندس لطفعلی فرضعلیزاده

عضو اصلی

مهندس شهریاز متولی

عضو اصلی

مهندس علی قربانی

عضو اصلی

 

تگهـا

^