اعضای هیأت اجرایی دفتر نمایندگی سازمان در شهرستان پارس آباد:

 

مهندس محسن لطفی آذر

رییس

مهندس مسعود قادری

نایب رییس اول

مهندس خالق عزیززاده

نایب رییس دوم

دکتر داود مصطفی

دبیر

مهندس بهزاد معمر

عضو اصلی

مهندس ایلدار فتحی

عضو اصلی

مهندس علی شیرگیر

عضو اصلی

تگهـا

^