اعضای هیأت اجرایی دفتر نمایندگی سازمان در شهرستان پارس آباد:

 

مهندس ایلدار فتحی اجیرلو

رییس

مهندس مسعود قادری

نایب رییس اول

مهندس بهزاد معمر 

نایب رییس دوم

مهندس خالق عزیززاده

دبیر

دکتر داود مصطفی

عضو اصلی

مهندس محسن لطفی آذر

عضو اصلی

مهندس علی شیرگیر

عضو اصلی

تگهـا

^