اعضای کمیته بیمه و دیات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

**************************************************************************** 
 

آقای مهندس میرمحمدسیدهاشمی

آقای مهندس توحید شفیعی

آقای دکتر اردشیر آرش

آقای مهندس ساسان میرزارحیمی

آقای مهندس رضا نیکنام

آقای مهندس طالب عبدی

آقای مهندس سیدناصر حسینی