اعضای کمیته بیمه و دیات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

**************************************************************************** 
 

آقای مهندس میرمحمدسیدهاشمی

آقای مهندس توحید شفیعی

آقای دکتر اردشیر آرش

آقای مهندس ساسان میرزارحیمی

آقای مهندس جواد جوان مجیدی

آقای مهندس طاهر کیافر

آقای مهندس رضا نیکنام

آقای مهندس طالب عبدی

آقای مهندس سیدناصر حسینی