اعضای کمیته بیمه و دیات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

**************************************************************************** 
 

آقای دکتر حسین شایقی

آقای مهندس توحید شفیعی

آقای شاهین خدامرادزاده

آقای مهندس طاهر کیافر

آقای مهندس رضا نیکنام

 آقای دکتر علی جوان فروزنده

آقای مهندس ساسان میرزارحیمی

آقای مهندس سیدناصر حسینی

*****************************************
دبیر جلسه: آقای مهندس ضیاء چهره
 

تلگرام
اینستاگرام


دانلود اپلیکیشن اندرویدی

آرشیـو

^