اعضای کمیته مجریان ذیصلاح سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

**************************************************************************** 
 

آقای مهندس رحیم قوامی

آقای مهندس میرمحمدسیدهاشمی

آقای مهندس حسین احمدی

آقای مهندس سعید سپهری راد

آقای مهندس کریم سعدالهی

آقای مهندس علی خانزاده

آقای مهندس جعفر لطفی

آقای مهندس حسین درگاهی