اعضای کمیته آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

*********************************************************************** 
 

آقای دکتر اردشیر آرش

آقای دکتر حسین شایقی

آقای دکتر یعقوب محمدی

آقای دکتر وحید وزیری

آقای دکتر کمال یاوریان

آقای دکتر بابک فرزانه

آقای دکتر رضا پیل افکن

خانم مهندس مهناز طالبی

آقای دکتر مسعود قادری

آقای مهندس خسرو نظام خیاوی


 

 

تلگرام
اینستاگرام


دانلود اپلیکیشن اندرویدی

^