شماره مستقیم

داخلي

نام و نام خانوادگي پرسنل شاغل

شرح دفاتر انجام امور

طبقه

33746696

401

آقای مهندس ساسان میرزا رحیمي

ریاست

پنجم

401

آقای زاهدزارع نژاد

دفترریاست وکمیته ایمني

426

آقای محسن کریمي

دفتر ریاست

33742601 - 8

445

آقای امیر محمد حق بده

آبدارخانه

100

آقای قاسم حسین زاده

مدیر امور شهرستانها

ششم

404

آقای مهدی آزاد

حسابرس داخلي سازمان

33742601 - 8

454

آقای حبیب زندی

حراست

چهارم

402

آقای مهدی نیکنام

مدیر روابط عمومي

304

خانم الناز آرش

مدیر اداری

آقای مهدی طهماسبي

امین اموال

403

آقای تقي زارع

شورای انتظامي

33742624

207

آقای مسلم محمدی

مدیراجرایي

سوم

33742601 - 8

306

آقای اکبر صمدی فرد

دفتر امور مهندسین

307

آقای فرشاد ایماني

308

خانم عبداللهي

305

خانم روشني

مسئول آموزش

444

خانم فرج زاده

انفورماتیک

303

خانم اصغر پور

33742601 8

205

آقای رحیم عبداللهي

مدیر مالي

دوم

203

آقای توحید حسین زاده

دفتر امورمالي

204

خانم سمیرا خلخالي

آقای شاهین صفوی اردبیلي

206

آقای رحیم کامل

145

آقای محمدرضا عبدالهي

دفتر امور تایید نهایي نقشه

300

خانم مهناز زارع

دفتر امور بررسي نقشه

302

آقای حسین آتشبار

امور اسکن نقشه

201

آقای عسگر آقازاده

دبیرخانه

202

خانم فاطمه رحیمي

200

آقای صادق فتحي

آبدارخانه

33742601 8

111

آقای افشار داودی

دفتر امور ثبت و ارجاع

اول

114

آقای مسعود صلح نژاد

116

109

آقای جمال جوان مجیدی

دفتر امور مجریان ذیصلاح

106

محمد لطفي

مدیر فني

107

آقای علي پرهیزکار

دفتر کنترل مضاعف

108

خانم عبادی

104

آقای هوشنگ حبیبي

105

آقای هادی دیرین

112

خانم اسدی

309

آقای غلامعلي ضیاء چهره

دفتر امور تاسیسات

103

آقای رامین ولي پور

464

خانم بهناز نیکنام

مدیر برنامه ریزی وتوسعه سامانه الکترونیکي

152

اقای عادل رنجبر

آبدارخانه

33742601 8

121-120

آقای محمدرضا کریمي

اطلاعات و نگهباني

همکف

32182473

__

آقای بهمن مهرنگ

بیله سوار

32724711

__

آقای خداکریم مرادی

پارس آباد

32433305

__

آقای اصغر یوسفي

خلخال

32222541

__

آقای هادی بهشتي

سرعین

32641040

__

آقای احمدرضا میری

گرمي

32543686

__

آقای ابراهیم عبداللهي

مشگین شهر

32327350

__

خانم مجیدی

نمین


تلگرام
اینستاگرام


دانلود اپلیکیشن اندرویدی

آرشیـو

^