اردبیل – شهرک کارشناسان – اول شهرک اداری بعثت
كد پستي: 5615813116
تلفن: 10 - 33742601 - 045 نمابر: 33742600 - 045

پست الكترونيكي:info@ardabilnezam.ir

 

طبقه

شرح دفاتر انجام امور

نام و نام خانوادگي پرسنل شاغل

داخلی

شماره مستقیم

 

پنجم

ریاست

آقای دکتر فرید صالحی عالی

401

33746696

دفتر ریاست و کمیته ایمنی

آقای زاهد زارع نژاد

401

 

دفتر ریاست وامور شهرستانها

آقای قاسم حسین زاده

426

آبدارخانه

آقای احدرستگار

445

8 - 33742601

چهارم

 ششم

 

چهارم

حراست

آقای حبیب زندی

454

8 - 33742601

پیگیری امور

آقای غلامعلی ضیاچهره

404

مسئول روابط عمومی

روابط عمومی وبرگزاری سمینارهاو پیگیری

مدیر اداری ودبیرابلاغ مصوبات هیات مدیره

آقای مسلم محمدی

خانم نیکنام

خانم اللهقلی پور

 402
402
403

انفورماتیک

خانم فرج زاده

444

 

 

 

سوم

دفتر امور مهندسین و شورای انتظامی

آقای اكبر صمدي فرد

306

8 - 33742601

آقای فرشاد ایمانی

307


308

خانم اسدی 

303

دفتر امورآموزش و انتشارات

 

 

مسول ماده27

خانم روشني

305

آقای غلامرضا رحمانیان

304

 

 

 

 

 

 

 

دوم

مدیر اجرایی

آقای مهندس محمدلطفی سوها

207

33742624

دفتر امور مالی

آقای رحیم عبدالهی

205

8 33742601

آقای مهدی طهماسبی

203

خانم رحیمی

204

خانم خلخالی

206

آقای رحیم کامل

206

دفتر امور حقوقی

خانم ظفرنقش

445

دفتر امور تایید نهایی نقشه

آقای محمدرضا عبدالهی

145

دفتر امور بررسی نقشه

آقای هوشنگ حبیبی

300

امور اسکن نقشه

خانم اطمینان

302

دبیرخانه

آقای عسگر آقازاده

201

آقای هادی دیرین

202

آبدارخانه

آقای صادق فتحی

200

 

 

 

 

 

 

 

اول

دفتر امور ثبت و ارجاع

آقای جلیل صادق

111

8 33742601

آقای مسعود صلح نژاد

114

دفتر امور مجریان ذیصلاح

خانم عبداللهی

109

دفتر امور شهرسازی و نقشه برداری

خانم بابازاده

105

مدیر فنی

خانم آرش

106

دفتر امور نظارت عالیه

آقای علی پرهیزکار

107

خانم زارع

108

خانم نژادسیفی

104

دفتر امور تاسیسات مکانیکی

آقای جمال جوان مجیدی
103

خانم عبادی

102

آقای حسین آتشبار

100

دفتر امور تاسیسات برق

آقای تقی زارع

112

همکف

اطلاعات و نگهبانی

آقای محمدرضا کریمی

120-121

8 33742601

 

 

دفاتر نمایندگی شهرستانها

بیله سوار

آقای داود افشار

__

32820872

پارس آباد

آقای خداکریم مرادی

__

32724711

خلخال

آقای اصغر یوسفی

__

32433305

سرعین

آقای هادی بهشتی

__

32222541

گرمی

آقای احمدرضا میری

__

32641040

مشگين شهر

آقای ابراهیم عبدالهی

__

32543686

نمین

خانم مجیدی

__

32327350