اردبیل – شهرک کارشناسان – اول شهرک اداری بعثت
كد پستي: 5615813116
تلفن: 10 - 33742601 - 045 نمابر: 33742600 - 045

پست الكترونيكي:info@ardabilnezam.ir

 

 

 

 

طبقه

شرح دفاتر انجام امور

نام و نام خانوادگي پرسنل شاغل

داخلی

شماره مستقیم

پنجم

دفتر حراست

آقای حبیب زندی

405

8 33742601

هیأت امنای ساختمان شماره 2

آقای مهدی علیزاده

406

 

چهارم

ریاست

آقای دکتر هوشیار ایمانی کله سر

401

33746696

دفتر ریاست

خانم نیکنام

401

33746696

دفتر امور اداری و هیأت مدیره و کمیته ایمنی

آقای زاهد زارع نژاد

444

33742609

آبدارخانه

آقای صادق فتحی

402

8 - 33742601

 

 

 

سوم

دفتر روابط عمومی

آقای مسلم محمدی

403

33742528

دفتر امور مهندسین و شورای انتظامی

آقای اكبر صمدي فرد (امور مهندسین و شورای انتظامی)

306

8 - 33742601

آقای هادی دیرین (امور مهندسین)

307

آقای تقی زارع (امور مهندسین)

308

دفتر امورآموزش و انتشارات و ماده 27

خانم روشني

305

خانم غفرانی

305

دفتر امور انفورماتیک

خانم اسدی

304

 

 

 

 

 

 

 

دوم

مدیر اجرایی

آقای مهندس غلامرضا رحمانیان

207

33742624

دفتر امور مالی

آقای رحیم عبدالهی

205

8 33742601

آقای مهدی طهماسبی

203

خانم رحیمی

204

خانم عبدالهی

206

آقای رحیم کامل

206

دفتر امور تایید نهایی نقشه

آقای محمدرضا عبدالهی

301

دفتر امور بررسی نقشه

آقای هوشنگ حبیبی

300

امور اسکن نقشه

خانم بابازاده

302

دبیرخانه

خانم فرج زاده

201

آقای قاسم حسین زاده

202

آبدارخانه

آقای احدرستگار

200

 

 

 

 

 

 

 

اول

دفتر امور ثبت و ارجاع

آقای جلیل صادق

111

8 33742601

آقای مسعود صلح نژاد

114

دفتر امور مجریان ذیصلاح

خانم عبادی

109

دفتر امور شهرسازی و نقشه برداری

خانم خلخالی

108

مدیر فنی

خانم آرش

106

دفتر امور نظارت عالیه

کمیته ورزش

آقای علی پرهیزگار

107

خانم اطمینان

105

خانم اللهقلی پور

104

دفتر امور تاسیسات مکانیکی

آقای محمد لطفی

103

آقای جمال جوان مجیدی

102

آقای حسین آتشبار

100

خانم زارع

100

دفتر امور تاسیسات برق امور فرهنگی رفاهی

دفتر امور مسکن مهر

آقای غلامعلی ضیاچهره

112

خانم نژادسیفی

309

همکف

اطلاعات و نگهبانی

آقای محمدرضا کریمی

120-121

8 33742601

 

 

دفاتر نمایندگی شهرستانها

بیله سوار

آقای علی منفرد داود افشار

__

32870872

پارس آباد

آقای یاسر ندایی - خداکریم مرادی

__

32724711

خلخال

آقای زاهد ستاری - اصغر یوسفی

__

32433335

سرعین

آقای هادی بهشتی

__

32223070

گرمی

آقای ناصر سعیدی - احمدرضا میری

__

32641040

مشگين شهر

آقای لطفعلی فرضعلی زاده - صادق فیروزی

__

32543686

نمین

خانم مجیدی

__

32327350