اعضای کمیته ایمنی و حوادث سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

**************************************************************************** 
 

آقای مهندس توحید شفیعی

آقای مهندس طاهر کیافر

آقای مهندس جعفر لطفی 

آقای مهندس نعمت شکری

آقای مهندس کامبیز فتحی

آقای مهندس سیامک صبور

آقای مهندس محمدرضا انوری

آقای مهندس نبی ملاطفی

آقای مهندس قادر سیم زن

آقای مهندس مهران بهداد

آقای پیمان مشکوری - نماینده اداره کار

آقای مهندس بهمن واثقی - نماینده شهرداری
 

تگهـا

^