اعضای شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

**********************************************************************
 

مهندس فرشید دانشور  
مهندس محمدرضا فکری نوده
مهندس نادر فرزانه
مهندس  امید فلاح
آقای یوسف خدادای - نماینده دادگستری استان

 

تگهـا

^