اعضای هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

 


 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


  مهندس میرمحمدسیدهاشمی -رییس هیأت مدیره و رییس سازمان - رشته ترافیک

 
 
 
 
 

 


 

 

 

 

 

 

 

  مهندس توحید شفیعی - نایب رییس اول سازمان - رشته برق 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  مهندس ساسان میرزارحیمی - نایب رییس دوم سازمان - رشته نقشه برداری

 
 
 
 
 
 

  


 

 

 

 

 

 

 

  مهندس شاپور پیل پایه - دبیر هیأت مدیره - رشته عمران

 
 
 
 
 
 

 
 


 

 

 

 

 

 

 

  مهندس جواد جوان مجیدی - خزانه دار و عضو شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان - رشته معماری

 
 
 
 
 
 
 

 


 

 

 

 

 

 

 

  مهندس محمدرضا حریری اردبیلی - عضو اصلی - رشته عمران  

 
 
 
 
 
 
 
 

 


 

 

 

 

  دکتر هوشیار ایمانی کله سر - عضو اصلی  - رشته عمران

 
 
 
 
 
 
 

 
 


 

 

 

 

 

 

  مهندس شاهین خدامرادزاده - عضو اصلی - رشته عمران

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهندس جهانگیر کنعانپور - عضو اصلی - رشته شهرسازی

 
 
 
 
 
 
 

 


 

 

  

 

 

 

 

  مهندس طاهر کیافر - عضو اصلی - رشته معماری

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  دکتر اردشیر آرش - عضو اصلی - رشته مکانیک

 
 
 
 
 
 

تگهـا

^