اعضای هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 دکتر اردشیر آرش - رییس هیات مدیره و سازمان - رشته مکانیک
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مهندس جواد جوان مجیدی - نایب رییس اول سازمان و عضو شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان - رشته معماری
 
 
 
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

مهندس ساسان میرزارحیمی - نایب رییس دوم سازمان - رشته نقشه برداری

 
 
 
 


 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

مهندس طاهر کیافر - دبیر هیات مدیره - رشته معماری

  
 
 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

  مهندس شاهین خدامرادزاده - خزانه دار سازمان - رشته عمران

 
 
 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

  مهندس محمدرضا حریری اردبیلی - عضو اصلی - رشته عمران  

 
 
 

 


 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

  دکتر هوشیار ایمانی کله سر - عضو اصلی  - رشته عمران

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

مهندس جهانگیر کنعانپور - عضو اصلی - رشته شهرسازی

 
 
 
 
 

 


 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 مهندس میرمحمدسیدهاشمی - عضو اصلی - رشته ترافیک
 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

  مهندس توحید شفیعی - عضو اصلی - رشته برق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  مهندس شاپور پیل پایه - عضو اصلی - رشته عمران

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تگهـا

^