اعضای هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
میرمحمد سیدهاشمی (رشته عمران) - رییس هیات مدیره و سازمان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جعفر لطفی (رشته عمران) - نایب رییس اول سازمان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مهدی خانمحمدیان مقدم (رشته نقشه برداری) - نایب رییس دوم سازمان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
طاهر کیافر (رشته معماری) - دبیر هیات مدیره
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 فرید صالحی عالی (رشته عمران) - عضو اصلی هیات مدیره و خزانه دار سازمان
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 شاهین خدامرادزاده (رشته عمران) - عضو اصلی هیات مدیره
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 کاظم شاکری (رشته عمران) - عضو اصلی هیات مدیره
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اردشیر آرش (رشته تاسیسات مکانیکی) - عضو اصلی هیات مدیره
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
حسین شایقی (رشته تاسیسات برقی) - عضو اصلی هیات مدیره
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
توحید شفیعی (رشته تاسیسات برقی) - عضو اصلی هیات مدیره
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
محمدرضا انوری (رشته معماری) - عضو اصلی هیات مدیره
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جهانگیر کنعانپور (رشته شهرسازی) - عضو اصلی هیات مدیره
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اسماعیل امامی (رشته نقشه برداری) - عضو اصلی هیات مدیره
 
 
 
 
 
 
 

تلگرام
اینستاگرام


دانلود اپلیکیشن اندرویدی

آرشیـو

^