اعضای هیأت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مهندس فرید صالحی عالی (عمران) - رییس هیات مدیره و سازمان
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دکتر کاظم شاکری (عمران) - نایب رییس اول سازمان
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

دکتر حسین شایقی (برق) - نایب رییس دوم سازمان
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مهندس محمدرضا انوری (معماری)- دبیر هیات مدیره
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مهندس توحید شفیعی (برق) - عضو اصلی هیات مدیره
 


تلگرام
اینستاگرام


دانلود اپلیکیشن اندرویدی

^