اعضای هیأت رییسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

 

 


 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


  مهندس میرمحمدسیدهاشمی -رییس هیأت مدیره و رییس سازمان - رشته ترافیک

 
 
 
 
 

 


 

 

 

 

 

 

 

  مهندس توحید شفیعی - نایب رییس اول سازمان - رشته برق 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  مهندس ساسان میرزارحیمی - نایب رییس دوم سازمان - رشته نقشه برداری 

 
 
 
 
 
 

   


 

 

 

 

 

 

 

  مهندس شاپور پیل پایه - دبیر هیأت مدیره - رشته عمران

 
 
 
 
 
 

 
 


 

 

 

 

 

 

 

  مهندس جواد جوان مجیدی - خزانه دار و عضو شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان - رشته معماری