قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
 
مبحث اول مقررات ملی ساختمان - تعاریف