اعضای هیات رئیسه گروه تخصصی نقشه برداری:

 

 

مهندس یوسف محمدی صومعه

رییس

مهندس یحیی سلطانی

نایب رییس

مهندس داور اسکندری

دبیر

مهندس ساسان میرزارحیمی

نماینده هیأت مدیره

مهندس علی یوسف زاده

نماینده هیأت مدیره

مهندس علی رحیمی

عضو اصلی

مهندس اسماعیل امامی

عضو اصلی