رییس و نماینده هیأت مدیره   مهندس ناصرالدین شاهبازی
 نایب رییس  مهندس یوسف فرج اللهی
 دبیر  مهندس روح اله فرید
 نماینده هیأت مدیره  مهندس علیرضا غریبی
 نماینده هیأت مدیره  دکتر هوشیار ایمانی
 عضو اصلی  مهندس یوسف مستعد حصاری
 عضو اصلی  مهندس رضا صنعتی ایرانی