تعرفه خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

 
 
تعرفه سال1400 قابل اجرا از خردادماه
تعرفه بتن-.pdf ( تعداد دانلود: 193) [ بایت]
تعرفه ترافیک،شهرسازی،نقشه برداری -.pdf ( تعداد دانلود: 228) [ بایت]
تعرفه تفکیک اراضی واعیانی-.pdf ( تعداد دانلود: 120) [ بایت]
تعرفه تفکیک اراضی-.pdf ( تعداد دانلود: 81) [ بایت]  
تعرفه طراحی ونظارت(سازه،معماری،برق،مکانیک) -.pdf ( تعداد دانلود: 1070) [ بایت]
 تعرفه مجریان ذیصلاح-.pdf ( تعداد دانلود: 487) [ بایت]
 
 
 
 
 تعرفه خدمات مهندسی سال 1399 قابل اجرا از اول شهریور 1399:
[attachment=224:Tarefeh99-shahrsazi.tafkikArazi.pdf.pdf] 
[attachment=223:Tarefeh99-Nagshebardari-tafkik.arazi.ayan.pdf.pdf] 
[attachment=217:Tarefeh99.Beton.pdf]
[attachment=218:Tarefeh99.GoudBardari.pdf]
[attachment=219:Tarefeh99.Jeotechnic.pdf]
[attachment=220:Tarefeh99.MojriZisalah.pdf]
[attachment=221:Tarefeh99.Shahrsazi.trafic.nagshebardari.pdf]
[attachment=222:Tarefeh99.Tarrahi.nezarat.pdf]
 
 
 
تعرفه های خدمات مهندسی سال 1398 قابل اجرا از اول آبان 1398:
[attachment=185:Tarefeh98-.azmayesh.tayin.moghavemat.pdf.pdf]
[attachment=186:Tarefeh98-Jeoteknik.pdf.pdf]
[attachment=187:Tarefeh98-MojrianZisalah.pdf.pdf]
[attachment=188:Tarefeh98-Nagshebardari-tafkik.arazi.ayan.pdf.pdf]
[attachment=189:Tarefeh98-nezarat.gazresani.pdf.pdf]
[attachment=190:Tarefeh98-shahrsazi.tafkik.pdf.pdf]
[attachment=191:Tarefeh98-sistem.erting-98.pdf.pdf]
[attachment=192:Tarefeh98-tahiye.tarh-.nezarat.bar.godbardari.pdf.pdf]
[attachment=193:Tarefeh98-Tarrahi.Nezarat.pdf.pdf]
[attachment=194:Tarefeh98-Terafic.Nagshebardari.shahrsazi-.pdf.pdf]
 
 
 تعرفه های خدمات مهندسی سال 1397:
[attachment=119:Tarefe-Tarrahi.Nezarat-97.pdf]
[attachment=118:Tarefe-MojrianZisalah-97.pdf]
[attachment=120:Tarefe-Terafic.Nagshebardari.shahrsazi-97.pdf]
[attachment=135:geoteknik.pdf][attachment=136:nezarat.gazresani.pdf]
 [attachment=141:tarefe.azmayesh.tayin.moghavemat.pdf]
 [attachment=139:tafkik.arazi.ayan.pdf]
[attachment=140:tahiye.tarh-.nezarat.bar.godbardari.pdf]
 [attachment=138:sistem.erting.pdf]
 
تعرفه های خدمات مهندسی سال 1396: 
 [attachment=111:TarrahiNezarat.pdf]
[attachment=109:Mojrian.pdf]
[attachment=110:ShahrsaziTraficNagshebardari.pdf]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تلگرام
اینستاگرام


دانلود اپلیکیشن اندرویدی

آرشیـو

^