» » دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال۱۳۹۲ اعضاء سازمان
نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل
اطلاعات مطلب
 • بازديدها : 4119
 • نويسنده : admin
 • تاريخ : 1393-04-28,11:35
1393-04-28,11:35

دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال۱۳۹۲ اعضاء سازمان

دسته بندی : خبرها, فرم ها، چک لیست ها، دستورالعمل ها

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی، دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال1392 اعضاء سازمان نظام مهندسی ساختمان در اجرای ماده 158 جهت مشمولین بند(ب) ماده 95 قانون مالیات های مستقیم به شماره 200/7916 مورخ 24 /93/4 فی مابین سازمان نظام مهندسی ساختمان و سازمان امور مالیاتی کشور به امضاء مهندس حجت اله عامری نایب رییس شورای مرکزی و دکتر علی عسکری رییس کل سازمان مالیاتی کشور رسیده است و طی نامه شماره 14494/ش م مورخ 93/4/24 به کلیه سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها اعلام گردید .

 


جداول فعالیت کارکرد مهندسی در سال 1392

 

متن دستورالعمل :

موضوع : دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392

بنا به اختیار حاصل از ماده 158 ق.م.م، با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال 1392 و در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی، استفاده بهینه از منابع، توسعه و ترویج فرهنگی خوداظهاری، سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم را به مرحله اجرای درآورده است. بنابراین اظهارنامه ‏های تسلیمی هر یک از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان که به شرح این دستورالعمل و با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم شده باشد مشمول طرح خوداظهاری قرار می‏ گیرد:

الف- شرایط خوداظهاری:

1-   تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1392 بصورت الکترونیکی از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی به نشانی www.tax.gov.ir ، بخش اظهارنامه الکترونیکی در موعد مقرر قانونی.

2-   اظهارنامه مالیاتی شامل «حساب درآمد و هزینه» تکمیل شده باشد.

3-   در موارد تقسیط مالیات ابرازی ، پرداخت حداقل چهل درصد (40%) مالیات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در (6) قسط مساوی ماهانه تا پایان دی ماه 1393 تقسیط و پرداخت گردد. ضمناً مؤدیان محترم مالیاتی می‏ توانند برای پرداخت نقدی، بدون مراجعه حضوری به واحدهای مالیاتی و بانک، از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی به نشانی www.tax.gov.ir ، بخش پردخت الکترونیکی مالیات اقدام نمایند.

4-   مؤدیان محترم مالیاتی برای تقسیط باقیمانده مالیات ابرازی حداکثر تا پایان مردادماه به ادارات امور مالیاتی مربوطه مراجعه نمایند. عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ مالیات قطعی برای مؤدیانی که در چارچوب خوداظهاری، اظهارنامه تسلیم نموده‏ اند، نخواهد بود و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر، از تاریخ سررسید (تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م. خواهدبود. مؤدیانی که پرونده آنها بعنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می‏ گیرد و همچنین سایر مؤدیانی که اظهارنامه آنها خارج از چارچوب این دستورالعمل تسلیم شده است چنانچه دفتر درآمد و هزینه برای عملکرد سال 1392 ثبت و تحریر ننموده باشند جرایم مربوط، قابل بخشودگی نخواهدبود. (تهیه دفتر درآمد و هزینه تا تاریخ 92/03/31 مورد قبول است).

5-   تسلیم فهرست اطلاعات مربوط به فعالیت‏ های مهندسی در کل کشور به تفکیک نوع فعالیت، کل متراژ و متراژ کارکرد هر یک از آن‏ها برای هر مورد کار حداکثر تا پایان مردادماه 1393 (به شرح فرم پیوست شماره 1).

6-   اظهارنامه مالیاتی اعضایی که میزان مالیات آن‏ها با توجه به متراژ کارکرد با رعایت بندهای 5 و 18 این دستورالعمل بابت فعالیت‏ های مهندسی و با رعایت ضرایب جدول زیر و براساس هر متر کارکرد حداقل به میزان مالیات تعیین‏ شده برای هر مترمربع به شرح زیر ابراز باشد، مشمول خوداظهاری خواهدبود.

جدول شماره (1) مالیات متعلق برمبنای نظارت ساختمان

متراژ فعالیت

تا 4000 مترمربع

از 4001 تا 5500 مترمربع نسبت به مازاد 4000 متر

از 5501 تا 7500 مترمربع نسبت به مازاد 5500 متر

از 7501 مترمربع به بالا نسبت به مازاد 7500 مترمربع

مالیات هر مترمربع

معاف

3600 ريال

5600 ريال

7000 ريال

جدول شماره (2) نرخ تعدیل محاسبه کارکرد نسبت به نظارت ساختمان

نوع فعالیت

نظارت ساختمان

طراحی ساختمان

محاسبات ساختمان

تأسیسات مکانیک

تأسیسات برق

طراحی مهندسان شهرساز و نقشه‏ بردار

ضریب متراژ

100%

45%

45%

27%

27%

20%

20%

20%

                 

7-   چنانچه هر یک از اعضاء سازمان نظام مهندسی ساختمان دارای شغل دیگری بوده و از معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م. در آن بخش استفاده نموده باشد، در این صورت حداقل مالیات موضوع این دستورالعمل، بدون درنظرگرفتن معافیت مقرر، پس از محاسبه از درآمد مشمول مالیات متعلقه تعیین می‏ گردد. در اجرای این بند، مالیات تا سقف متراژ معافیت براساس ستون‏های بعدی مذکور در جدول شماره (1) محاسبه شود.

8-   با توجه به ماده 52 قانون بودجه سال 1392 کل کشور، اشخاصی که مکلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی شده‏ اند، در صورت عدم ثبت ‏نام تا مهلت‏ های مقرر اعلام‏ شده امکان برخورداری از معافیت را نداشته، در این صورت حداقل مالیات موضوع این دستورالعمل، بدون درنظرگرفتن معافت مقرر، پس از محاسبه از درآمد مشمول مالیات متعلقه تعیین می‏ گردد. در اجرای این بند، مالیات تا سقف متراژ معافیت براساس ستون‏ های بعدی مذکور در جدول شماره (1) محاسبه شود.

9-   مالیات مکسوره در اجرای ماده 104 قانون مالیات های مستقیم از مالیات محاسبه شده بشرح فوق کسر می‏ گردد.

ب- نمونه انتخابی:

10-در اجرای ماده 158 قانون مالیات های مستقیم نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه‏ های تسلیمی در چارچوب خوداظهاری به میزان 15% (پانزده درصد) آن با نظر مدیرکل امور مالیاتی تعیین می‏ گردد مشروط به اینکه در دو سال گذشته بعنوان نمونه انتخاب و رسیدگی نشده باشد.

11-اظهارنامه‏ هایی که حائز شرایط مقرر در این دستورالعمل بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند، قطعی تلقی می‏ گردند.

12-اعضایی که اظهارنامه آنها در اجرای بند (10) این دستورالعمل به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می‏ گیرد، در صورتی که درآمد مشمول مالیات قطعی (قبل از کسر معافیت) بدست آمده با درآمد مشمول مالیات ابرازی طبق اظهارنامه تسلیمی آنان بیش از 15% اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود.

ج- سایر شرایط:

13-این دستورالعمل با درنظرگرفتن تعرفه حق‏الزحمه خدمات مهندسی رشته‏ های معماری، عمران، مکانیک و برق و… مصوب سال 1392 تنظیم گردیده است، بنابراین چنانچه اسناد و مدارک مثبته‏ ای بدست آید که هر یک از اعضاء تعرفه مذکور را رعایت ننموده باشند (حق الزحمه‏ ای بیش از مبلغ تعرفه دریافت نموده ‏باشد) مالیات مابه‏ التفاوت نسبت به تعرفه یادشده، مطابق مقررات قانون مالیات های مستقیم، قابل مطالبه و وصول خواهدبود.

14-با عنایت به آگهی منتشره در روزنامه های کثیرالانتشار در نیمه اول سال 1392، مؤدیانی که ظرف 5 سال متوالی (عملکرد سال های 87 تا 1391) مالیات آنها براساس خوداظهاری قطعی شده است، مالیات آنها برای عملکرد سال 1392 مشمول خوداظهاری موضوع این دستورالعمل نبوده و از طریق رسیدگی تعیین خواهدشد.

15-هرگاه اسناد و مدارک مثبته‏ ای برای هر یک از اعضاء تحصیل گردد که حاکی از بیش از 4% (چهاردرصد) اختلاف متراژ ابرازی مودی با متراژ مندرج در اسناد و مدارک به دست آمده باشد و یا حاکی از درآمد یا فعالیت های مرتبط دیگری باشد که درآمد آن ابراز نشده است، پرونده آن عضو با نظر و تأیید اداره کل مربوطه از خوداظهاری خارج و وفق قانون مورد رسیدگی قرار می‏ گیرد.

16-در صورتی که مسئولیت نظارت ساختمان یا محاسبه به موجب پروانه صادره به عهده دو یا چند نفر محول شود، در این صورت متراژ بین افراد فوق تسهیم می‏ گردد.

17-در صورتی که پس از صدور پروانه ساختمان، پروانه دیگری جهت افزایش بنا صادر شود، در صورت ابراز متراژ پروانه اولیه در فرم پیوست اظهارنامه بشرح بند (5) به منظور اجتناب از محاسبه مضاعف مالیات، صرفاً افزایش بنا بابت پروانه ثانوی ملاک محاسبه مالیات قرار خواهدگرفت. همچنین هرگاه مهندسی پس از پرداخت مالیات براساس متراژ مندرج در برگه‏ های طراحی و نظارت، به استناد مدارک مثبته اثبات نماید که امر طراحی و نظارت را انجام نداده است و این امر مورد تأیید مرجع صدور برگه ‏های طراحی و نظارت نیز واقع گردد، در آن صورت مالیات دریافت شده با رعایت مفاد ماده 242 ق.م.م مسترد خواهدشد.

18-سازمان‏ های نظام مهندسی ساختمان موظفند حداکثر تا تاریخ 93/06/31 فهرست اطلاعات مربوط به فعالیت‏ های مهندسی هر یک از مهندسین را به تفکیک نوع فعالیت، کل متراژ و متراژ کارکرد هر یک از آن‏ها برای هر مورد کار به ادارات امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند (بشرح فرم پیوست شماره 2).

19-در صورتی که سازمان ‏های نظام مهندسی تمایل داشته باشند فهرست اعضاء خارج از طرح خوداظهاری و نمونه انتخاب برای رسیدگی خود را دریافت نمایند، سازمان امور مالیاتی مؤدیان مالیاتی فهرست مذکور را براساس فایل ارسالی سازمان مربوط که شامل نام، نام خانوادگی، شماره ملی، کدپستی و نشانی خواهدبود را به اتحادیه مذکور اعلام خواهد نمود.

20-سازمان نظام مهندسی ساختمان مکلف است تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این دستورالعمل به عمل آورد.

21-مفاد این دستورالعمل پس از امضاء در هیچ مرحله‏ ای قابل تجدیدنظر و یا تغییر نخواهدبود.

 

نظر شما در صورت موافقت مدیر نمایش داده خواهد شد.
به منظور پاسخ گویی به نظر ، وارد کردن ایمیل الزامی است.
<
محمد

5 مرداد 1393 05:18

اطلاعات نظر
 • گروه کاربری : ميهمان
 • آی دی یاهو :
 • تاريخ عضويت : --
 • حضور در سایت :
 • تعداد مطالب : 0
 • تعداد نظرات : 0
ایا اعضا فاقد پروانه هم باید اقدام کنند؟؟؟
<
علی میهن دوست

18 مهر 1393 13:01

اطلاعات نظر
 • گروه کاربری : ميهمان
 • آی دی یاهو :
 • تاريخ عضويت : --
 • حضور در سایت :
 • تعداد مطالب : 0
 • تعداد نظرات : 0
سلام
خسته نباشید
خوبه ولی یه فکری برای مجری های حقوقی هم بکنید بهتر میشه

ارسال نظر

نام شما : *
ايميل: (الزامی)
نظر شما:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول قراردادن Spoiler
کد امنيتی: *

تلگرام
اینستاگرام


دانلود اپلیکیشن اندرویدی

^