» » سمينارفني وگزارش بازديدازمنطقه زلزله زده سرپل ذهاب برگزار شد
نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل
اطلاعات مطلب
  • بازديدها : 718
  • نويسنده : admin
  • تاريخ : 1396-09-16,07:48
1396-09-16,07:48

سمينارفني وگزارش بازديدازمنطقه زلزله زده سرپل ذهاب برگزار شد

دسته بندی : خبرها

 

سمينارفني وگزارش بازديدازمنطقه زلزله زده سرپل ذهاب برگزار شد

 

سمينارفني وگزارش بازديدازمنطقه زلزله زده سرپل ذهاب در تاریخ 18/9/96 در محل سالن آمفی تئاتر سازمان برگزار شد که نتیجه گیری گزارش ارایه شده بشرح ذیل جهت بهره برداری اعضای سازمان ارایه می گردد:

 

 

1 - مشاﻫﺪه ﻣﯿﺪاﻧﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎز در زﻟﺰﻟﻪ اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اي در ﻣﺮاﺣﻞ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ، اﯾﻦ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در زﻟﺰﻟﻪ ﻫﺎي ﻗﻮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ اﻻﺣﺪاث زﯾﺎدي در ﺷﻬﺮ ﺳﺮﭘﻞ ذﻫﺎب ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ، ﻃﺮاﺣﯽ و ﻧﻈﺎرت ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ در زﻟﺰﻟﻪ اﺧﯿﺮ دﭼﺎر ﺧﺴﺎرت ﻫﺎي ﺷﺪﯾﺪ ﺳﺎزه اي ﺷﺪه اﻧﺪ و اﯾﻦ ﻧﺸﺎن از ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ، ﻣﺸﺎﻫﺪه اﯾﺮادات ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎي ﺷﻬﺮي اردﺑﯿﻞ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﻮل ﺟﺪي درﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ، ﻧﻈﺎرت واﺟﺮاي آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و اداره ﮐﻞ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.

2 - در ﺑﺮﺳﯽ ﻣﯿﺪاﻧﯽ از ﻣﺤﻞ زﻟﺰﻟﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ اﺟﺰاي ﻏﯿﺮ ﺳﺎزه-اي ﻧﻈﯿﺮ دﯾﻮار-ﻫﺎي ﮐﻨﺎري، دﯾﻮارﻫﺎي داﺧﻠﯽ، ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دﭼﺎر ﺧﺴﺎرت ﻫﺎي زﯾﺎدي ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم اﺟﺮاي ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻬﺎر دﯾﻮار و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺂﺳﯿﺴﺎت وﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺟﺰﺋﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ اﮐﺜﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي اﺣﺪاث ﺷﺪه در ﺷﻬﺮ اردﺑﯿﻞ ﻧﯿﺰ اﯾﺮادات و ﻧﻮاﻗﺼﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﻄﺮ رﯾﺰش اﺟﺰاي ﻏﯿﺮ ﺳﺎزه اي در ﺣﻮادث ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺷﻬﺮ اردﺑﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و ﺿﺮوري اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻼح روش اﺟﺮا اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﺎﺟﻞ ﺑﻌﻤﻞ آﯾﺪ.

3 - ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻔﺎوت ﻋﻤﺪه در ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرت وارده ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮﭘﻞ ذﻫﺎب ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﺧﺎك در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد در ﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑﯽ ﭘﺮوژه ﻫﺎ و اﺣﺪاث ﺷﻬﺮك ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪي ﺑﻪ ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﺧﺎك ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮدد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎي در ﺣﺎل اﺣﺪاث در ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮي ﺿﺮوري اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ذﯾﺮﺑﻂ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪي ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮔﺮدد در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در روﻧﺪ ﺳﺎﺧﺖ وﺳﺎز ﺟﺎري اردﺑﯿﻞ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺗﺨﺎذ ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روش ﻫﺎي اﺟﺮا ﺷﺪه در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪه در زﻟﺰﻟﻪ ي ﺳﺮﭘﻞ ذﻫﺎب ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﺣﻮادث ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﺿﺮوري اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻋﻠﯽ اﻟﺨﺼﻮص ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﻻ و ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻤﻬﯿﺪات وﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻻزم در ﺧﺼﻮص ﺑﻬﺴﺎزي و ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزي آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد

سمينارفني وگزارش بازديدازمنطقه زلزله زده سرپل ذهاب برگزار شد

سمينارفني وگزارش بازديدازمنطقه زلزله زده سرپل ذهاب برگزار شد

سمينارفني وگزارش بازديدازمنطقه زلزله زده سرپل ذهاب برگزار شد

سمينارفني وگزارش بازديدازمنطقه زلزله زده سرپل ذهاب برگزار شد

 

نظر شما در صورت موافقت مدیر نمایش داده خواهد شد.
به منظور پاسخ گویی به نظر ، وارد کردن ایمیل الزامی است.

ارسال نظر

نام شما : *
ايميل: (الزامی)
نظر شما:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول قراردادن Spoiler
کد امنيتی: *

تلگرام
اینستاگرام


دانلود اپلیکیشن اندرویدی

^