اعضای کمیته انفورماتیک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

*********************************************************

آقای مهندس علی سلامت -رئیس کمیته

آقای مهندس عبدالرضا وکیلی

آقای مهندس عمید جمشیدی

آقای مهندس کیوان مقدم

آقای مهندس مسعود بکروی

آقای مهندس یعقوب حیدرزاده

آقای مهندس جعفری

آقای مهندس تاج مهر

*********************************************************

خانم مهندس رقیه بهشتی- نماینده هیات مدیره

آقای مهندس قادر سیم زن- نماینده هیات مدیره

خانم دکتر ساحل شاهی زارع- نماینده هیات مدیره

آقای مهندس افشین ناصری- نماینده هیات مدیره

******************************************************

دبیر اجرایی کمیته: خانم مهندس فرج زاده

آخرین به روز رسانی : شنبه 23 بهمن 1400