اعضای کمیته ژئوتکنیک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

*********************************************************

دانش ستاری ( نماینده هیات مدیره)

طالب عبدی ( نماینده هیات مدیره)

هادی قوامی

سعید عمید

نادر فتح العلومی

یوسف عباس زاده

ایرج محمدی نور

وحید شهباز نژاد

منصور فرید

جواد حبیبی

محسن صدوقی

*********************************************************

دبیر اجرایی کمیته:

قاسم حسین زاده

آخرین به روز رسانی : پنجشنبه 19 خرداد 1401