اعضای کمیته مجریان ذیصلاح سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

*********************************************************

آقای مهندس رحیم قوامی

آقای دکتر طاهر کیافر

آقای مهندس جعفر لطفی

آقای مهندس علی خانزاده

آقای مهندس کریم سعدالهی

آقای مهندس سعید سپهری راد

آقای مهندس قدرت سیفی

آقای مهندس ساسان حاجی سلیمانی

آقای مهندس بهزاد رحیمی

آقای مهندس محسن جهانگیری

*********************************************************

دبیر اجرایی کمیته: خانم مهندس عبداللهی

آخرین به روز رسانی : شنبه 23 بهمن 1400