دفتر نمایندگی مشکین شهر

سرپرست دفتر نمایندگی و کارکنان دفتر نمایندگی مشکین شهر

  • مهندس عسگر عطائی  سرپرست دفتر نمایندگی
  •  
  •  
  • اسامی پرسنل دفتر نمایندگی
  • آقای مهندس ابراهیم عبدالهی
  • خانم مهندس سمیه موسوی
  • اکرمی
  • اقراری

آخرین به روز رسانی : شنبه 17 دی 1401