شهریار گل محمدی شهریار گل محمدی رئیس سازمان رشته مهندسی عمران رئیس سازمان
رقیه بهشتی رقیه بهشتی نایب رئیس اول رشته مهندسی عمران کارشناسی مهندسی عمران
قادر سیم زن قادر سیم زن عضو اصلی هیات مدیره رشته مهندسی برق کارشناس مهندسی برق و دانشجوی دکتری مدیریت
یوسف ساجد یوسف ساجد عضو اصلی هیات مدیره رشته مهندسی ترافیک دکتری مهندسی عمران
افشین ناصری افشین ناصری عضو اصلی هیات مدیره رشته مهندسی مکانیک کارشناسی مهندسی مکانیک
دانش ستاری دانش ستاری نایب رئیس دوم رشته مهندسی عمران دکتری مهندسی عمران
حسین وثوق ایرانی حسین وثوق ایرانی خزانه دار سازمان رشته مهندسی برق کارشناسی مهندسی برق
جواد جوان مجیدی جواد جوان مجیدی عضو اصلی هیات مدیره رشته مهندسی معماری رشته معماری
تورج آریش تورج آریش عضو هیات مدیره رشته مهندسی نقشه برداری
سیامک صبور سیامک صبور بازرس رشته مهندسی عمران
علیرضا سلیمانی علیرضا سلیمانی بازرس رشته مهندسی عمران
صدیف هدایتی صدیف هدایتی بازرس رشته مهندسی عمران
ساحل شاهی زارع ساحل شاهی زارع دبیر هیات مدیره رشته مهندسی معماری دکتری مهندسی معماری