رقیه بهشتی رقیه بهشتی نائب رئیس دوم سازمان رشته مهندسی عمران کارشناسی مهندسی عمران
قادر سیم زن قادر سیم زن دبیر سازمان رشته مهندسی برق کارشناس مهندسی برق و دانشجوی دکتری مدیریت
یوسف ساجد یوسف ساجد عضو هیات مدیره رشته مهندسی ترافیک دکتری مهندسی عمران
افشین ناصری افشین ناصری عضو هیات مدیره رشته مهندسی مکانیک کارشناسی مهندسی مکانیک
دانش ستاری دانش ستاری عضو هیات مدیره رشته مهندسی عمران دکتری مهندسی عمران
حسین وثوق ایرانی حسین وثوق ایرانی خزانه دار سازمان رشته مهندسی برق کارشناسی مهندسی برق
پرویز حقی کرندق پرویز حقی کرندق عضو هیات مدیره رشته مهندسی معماری رشته معماری
طالب عبدی طالب عبدی عضو هیات مدیره رشته مهندسی عمران
تورج آریش تورج آریش رئیس سازمان رشته مهندسی نقشه برداری
حسن تقی نژاد حسن تقی نژاد نائب رئیس اول رشته مهندسی شهرسازی
سیامک صبور سیامک صبور بازرس رشته مهندسی عمران
علیرضا سلیمانی علیرضا سلیمانی بازرس رشته مهندسی عمران
صدیف هدایتی صدیف هدایتی بازرس رشته مهندسی عمران
ساحل شاهی زارع ساحل شاهی زارع عضو هیات مدیره رشته مهندسی معماری دکتری مهندسی معماری