اعضای کمیته نظارت عالیه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

*********************************************************

آقای مهندس حمید افضل سلطانی

آقای مهندس قدیر زارع جعفری

آقای مهندس مهرداد ساسر

آقای مهندس رضا مطلب زاده

*********************************************************

دبیر اجرایی کمیته:

آخرین به روز رسانی : شنبه 23 بهمن 1400