جلسه شماره 51-52 مورخ 1401/03/11

جلسه 52-51 راهبردی هیأت مدیره با حضور اعضای محترم در اتاق جلسات تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

1-مقرر شد بودجه 1400عینا بر اساس عملکرد سال 1400جهت ارائه به مجمع تیر ماه سال جاری تنظیم گردد.

جلسه با نثار صلوات بر محمد و آل محمد پایان یافت .

دیدگاه ها (0)


درحال حاضر نمیتوان نظری برای این مطلب ثبت کرد