جلسه شماره 53 مورخ 1401/03/18

جلسه 53 راهبردی هیأت مدیره با حضور اعضای محترم در اتاق جلسات تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

1-در خصوص انتخابات هیات اجرایی شهرستانها مقرر گردید جهت بررسی مجدد ،موضوع به هیات رئیسه ارجاع گردد.

2-مقرر گردید در خصوص بررسی کنندگان نقشه سازمان و باتوجه به بحث تعارض منافع ، هزینه حق الزحمه بررسی کنندگان محترم نقشه و شرایط پرداخت و قرار داد آنها به ریاست محترم سازمان تفویض اختیار گردد ضمنا بازه زمانی این تفویض اختیار شش ماه می باشد.

جلسه با نثار صلوات بر محمد و آل محمد پایان یافت .

دیدگاه ها (0)


درحال حاضر نمیتوان نظری برای این مطلب ثبت کرد