جلسه شماره 55 مورخ 1401/03/21

جلسه 55 راهبردی هیأت مدیره با حضور اعضای محترم در اتاق جلسات تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

صورتجلسه کمیته مجریان قرائت شد.

الف- مقرر گردید در خصوص پروژه های فاقد ناظر هماهنگ کننده برای آزادسازی پروژه بعد از ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی، تایید یکی از ناظران عمران یا معماری همان پروژه کفایت می کند

( بند ۴ صورتجلسه ۱۴۰۰/24742 مورخ ۱۷ /12/۱۴۰۰).

ب- مقرر گردید ثبت قراردادهای مجری ، سرپرست کارگاه و فرم آزادسازی به صورت الکترونیکی انجام گیرد.

پ- مقرر گردید کلیه شیت های آزمایشگاهی در کارتابل الکترونیکی سازمان بارگذاری و در دسترس کلیه مجریان و ناظران و بازدید کنندگان قرار گیرد.

بند یک نامه شماره 1400/25296 تاریخ ۲۶/12/۱۴۰۰ در خصوص شرکت آباد بهساز ایرانیان و شرکت ژرف اندیشان ره گستر قرائت شد و مقرر گردید به هیات رئیسه ارجاع گردد و با وکیل حقوقی سازمان رایزنی گردد.

قرارداد بیمه مسئولیت حرفه ای اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل مطرح و پیشنهاد بند ۲ هیات رئیسه مورخ ۲۱/03/۱۴۰۱ مورد موافقت هیات مدیره قرار گرفت.

جلسه با نثار صلوات بر محمد و آل محمد پایان یافت .

دیدگاه ها (0)


درحال حاضر نمیتوان نظری برای این مطلب ثبت کرد