جلسه شماره 56 مورخ 1401/03/21

جلسه 56 راهبردی هیأت مدیره با حضور اعضای محترم در اتاق جلسات تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

1-نامه در خصوص برگزاری انتخابات دفاتر نمایندگی شهرستانهای استان اردبیل قرائت شد.

2-پیشنهاد هیات مدیره به شرح ذیل می باشد:در شهرستانهای مشکین شهر، خلخال و پارس آباد سه عضو هیات اجرایی از طریق انتخابات و با در نظر گرفتن رشته(از هر رشته یک نفر) انتخاب گردند و در نهایت مدیر هیات اجرایی از بین سه نفر انتخاب شدگان توسط هیات مدیره به مدت یک سال منصوب گردد. در خصوص بقیه شهرستانها مدیر اجرایی پس از برگزاری انتخابات و تعیین سه نفر از بالاترین آرا، یک نفر توسط هیات مدیره از بین منتخبین به مدت یکسال منصوب خواهد شد.

بند ۳ صورتجلسه گروه تخصصی نقشه برداری به تاریخ ۲۰ /02/ ۱۴۰۱ قرائت شد و مقرر گردید موضوع ارجاع هوشمند نقشه برداری جهت بررسی به هیات رئیسه پیشنهاد گردید.

جلسه با نثار صلوات بر محمد و آل محمد پایان یافت .

دیدگاه ها (0)


درحال حاضر نمیتوان نظری برای این مطلب ثبت کرد