جلسه مشترک با بررسی کنندگان سازه و معماری در محل سازمان برگزار گردید

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل در جلسه مشترک با بررسی کنندگان رشته سازه و معماری که در محل سالن جلسات برگزار گردید، با اشاره به اهمیت پاسخگوئی سازمان، ضمن رعایت نکات فنی نقشه ها خواستار تسریع  در امور بررسی نقشه ها شد.

به گزارش روابط عمومی، یوسف ساجد رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل در جلسه مشترک بررسی کنندگان سازه و معماری با اشاره بر اعمال نکات فنی و رعایت ضوابط مربوط به مقررات ملی ساختمان در نقشه ها بر تسریع روند بررسی نقشه ها تاکید نمود.

ساجد بر تهیه و تنظیم چک لیست برای بررسی کنندگان چهار رشته را توسط کمیته بررسی تاکید و گفت: جهت نظام مهند نمودن بررسی و پرهیز از برخوردهای سلیقه ای، تهیه چک لیست منسجم یک ضرورت عاجل می باشد.

وی بیان کرد: لزوم پرداختن بیشتر به جزئیات اجرایی در نقشه ها توسط طراحان اشاره کرد و گفت: این جزئییات باید به اندازه کافی بوده و بویژه در بخش هایی چون اتصالات وال پست و همچنین جرئیات اجرائی مباحث 18 و 19 و مبحث سوم، باید بیش از پیش در نقشه ها تقویت گردد.

در ادامه فرهاد مبارکی نائب رئیس سازمان نیز اظهار داشت: در طراحی نقشه هاباید نهایت دقت در رعایت نکات مقررات ملی ساختمان در نظر گرفته شود و با احصاء اشتباهات تکراری در طراحی نقشه ها و اطلاع رسانی به طراحان و دفاتر فنی از بروز بروکراسی زاید اداری جلوگیری شود.

مبارکی کدینگ کردن مهندسان بررسی کننده را یکی دیگر از ضروریات برشمرد و بیان کرد: در راستای انظباط اداری و کاری باید بیش از پیش فعالیت نمود تا هرگونه احتمالات رانتی را به حداقل رساند.

نائب رئیس سازمان کفت: باید در طراحی ساختمان ها ضمن رعایت کلیه نکات فنی، موضوع اقتصادی بودن را نیز مد نظر داشته باشیم.